Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 

v Litave

v Banskobystrickom biskupstve

Základné údaje

      Banskobystrický biskup, Mons. Marián Chovanec, na žiadosť litavského farára a dekana, Mgr. Jozefa Krausa, na slávnosť Zjavenia Pána vo Svätom roku milosrdenstva (dňa 6. januára 2016) samostatným dekrétom obnovil Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo farnosti Litava.

      Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je duchovné spoločenstvo živých i zosnulých ctiteľov Ježišovho srdca, z domova aj zo zahraničia, podľa starobylej cirkevnej tradície a podľa novovekej formy francúzskej svätice, ktorá sa volala Margita Mária Alacoque (+1690). Jej relikvia sa nachádza vo farskom kostole.

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva (8.12.2015 - 20.11.2016) a zároveň v Jubilejnom roku blahoslavenej Zdenky Schelingovej (2016 - 100. výročie jej narodenia), Farnosť Litava, po prvý krát vo svojej 880 ročnej histórii, bola vyznačená dekrétom vyhlasujúcim Farský kostol sv. Margity Antiochijskej za Svätú bránu milosrdenstva. Kalendárny rok 2016 sa tak stal mimoriadne milostivým aj pre všetkých ctiteľov Božského Srdca.Farnosť Litava, ktorá patrí územne do banskobystrickej diecézy, známa svojou viac ako stopäťdesiat ročnou históriou úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu (r. 1865 - založenie Spolku Božského Srdca v Litave), bola oficiálne vyhlásená za pútnické miesto úcty Božského Srdca. Pri tejto príležitosti otec biskup Mons. Marian Chovanec tým istým dekrétom zo 6. januára 2016, na slávnosť Zjavenia Pána, obnovil v Litave Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. O týchto udalostiach sme informovali arcibratstvo v Ríme a požiadali o požehnanie sv. otca pápeža Františka pre obnovené Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a tiež aj pre všetkých jeho členov, ktorí sú zapísaní v knihách bratstva v Litave. Naša žiadosť v Ríme bola veľmi promptne vybavená a z vatikánskej Elemosineria apostolica nám zaslali požehnanie od pápeža Františka, ktorého originál na odporúčanie otca biskupa Mariána Chovanca sme zarámované zavesili v našom pútnickom chráme. O týchto udalostiach ste sa mohli dočítať aj v jezuitskom časopise POSOL, kto v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva (8.12.2015 - 20.11.2016) a zároveň v Jubilejnom roku blahoslavenej Zdenky Schelingovej (2016 - 100. výročie jej narodenia), Farnosť Litava, po prvý krát vo svojej 880 ročnej histórii, bola vyznačená dekrétom vyhlasujúcim Farský kostol sv. Margity Antiochijskej za Svätú bránu milosrdenstva. Kalendárny rok 2016 sa tak stal mimoriadne milostivým aj pre všetkých ctiteľov Božského Srdca. Farnosť Litava, ktorá patrí územne do banskobystrickej diecézy, známa svojou viac ako stopäťdesiat ročnou históriou úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu (r. 1865 - založenie Spolku Božského Srdca v Litave), bola oficiálne vyhlásená za pútnické miesto úcty Božského Srdca. Pri tejto príležitosti otec biskup Mons. Marian Chovanec tým istým dekrétom zo 6. januára 2016, na slávnosť Zjavenia Pána, obnovil v Litave Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. O týchto udalostiach sme informovali arcibratstvo v Ríme a požiadali o požehnanie sv. otca pápeža Františka pre obnovené Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a tiež aj pre všetkých jeho členov, ktorí sú zapísaní v knihách bratstva v Litave. Naša žiadosť v Ríme bola veľmi promptne vybavená a z vatikánskej Elemosineria apostolica nám zaslali požehnanie od pápeža Františka, ktorého originál na odporúčanie otca biskupa Mariána Chovanca sme zarámované zavesili v našom pútnickom chráme. O týchto udalostiach ste sa mohli dočítať aj v jezuitskom časopise POSOL, ktorí k tejto tematike, udalostí v Litave, písal vo svojich dvoch číslach 2/2016 a 9/2016. V prvej polovici jubilejného roka, dalo Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca namaľovať nový obraz Božského Srdca pátrovi Jurajovi Dufkovi SJ, ktorý je vicesuperiorom komunity Spoločnosti Ježišovej v Košiciach a vedie ateliér sakrálneho umenia. Obraz bol dokončený k slávnosti Božského Srdca a autor ho osobne priviezol do Litavy, kde ho počas pútnickej slávnostnej sv. omše 3. júna 2016 verejne požehnal diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Nový obraz Božského Srdca sa tak stal obrazom, na ktoré Spoločenstvo v Litave získalo autorské práva a dostane ho každý nový člen pri vstupe do Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Mgr. Jozef Kraus, dekan

koordinátor Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

     Obnovené duchovné spoločenstvo, postavené na starobylom základe, má podľa súčasných noriem nové meno a nasledujúce stanovy.

Stanovy


Cieľom spoločenstva je oslava Pána Boha a posväcovanie seba i sveta, a to najmä čnostným kresťanským životom podľa vzoru Bohočloveka - Ježiša Krista.

Nech cieľu spoločenstva napomáhajú všetky formy úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktoré sa praktizujú v Katolíckej cirkvi.

Na čele spoločenstva stojí koordinátor - kňaz (farár/administrátor) ustanovený duchovnou správou vo farnosti Litava.

Koordinátor  spoločenstva  riadi  liturgickú  činnosť  spoločenstva.  Prehlbuje  duchovný  život  členov a šíri úctu k Ježišovmu srdcu.

Koordinátor zapisuje - eviduje členov spoločenstva. Do spoločenstva sa vstupuje modlitbou pred Oltárom Božského Srdca  (sochou  Najsvätejšieho  Srdca  Ježišovho)  a  podpisom  oficiálneho  tlačiva  (pamätného obrazu) v Litave. Zosnulý člen sa zo zoznamu nevymaže, označí sa len krížikom. Koordinátor si môže na tieto činnosti vybrať vhodných spolupracovníkov.

Kniha členov Spoločenstva sa uchováva na farskom úrade v Litave. Doterajší členovia sa automaticky stávajú členmi obnoveného spoločenstva.

Hlavným sviatkom spoločenstva je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (druhý piatok po slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi). Vtedy sa koná aj hlavná púť.

Koordinátor slúži každý prvý piatok v mesiaci svätú omšu za členov spoločenstva (živých i mŕtvych). Kňaz značí tieto sväté omše do intenčnej knihy. Intenciu obetuje vždy iný člen spoločenstva alebo je hradená z darov.
Koordinátor spoločenstva a jeho spolupracovníci sú účastní mimoriadneho biskupského požehnania.

    Členovia môžu prispievať ľubovoľnými darmi na činnosť spoločenstva. Členské ani zápisné sa neodvádza. Za dary a ich použitie zodpovedá koordinátor. Tomu môžu pomáhať ním poverené osoby (najviac tri). Spolupracovníci a poverené osoby nemajú nárok na hmotnú odmenu.

Povinnosti členov spoločenstva:

1. Členovia spoločenstva sa usilujú sláviť sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zvláštnou pobožnosťou a prijímaním sviatostí.

2. Členovia sa zúčastňujú na prvý piatok v mesiaci na svätej omši
a prijímajú sväté prijímanie. Sú účastní aj na pobožnosti verejného odprosenia (na prvý piatok alebo na prvú nedeľu v mesiaci).

3. Každý člen sa denne pomodlí Otče náš, Zdravas a Verím v Boha s prosbou: "Najsvätejšie Srdce Ježišovo daj, aby som ťa vždy viac a viac miloval."

4. Členovia spoločenstva sa usilujú čnostne žiť.

5. Členovia sa často modlievajú jeden za druhého a to aj za zosnulých členov.

Spomenuté povinnosti nezaväzujú členov pod hriechom, napomáhajú však rastu Božieho kráľovstva.

Prisľúbenia Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Ctiteľom Najsvätejšieho Srdca Pán Ježiš prisľúbil:

1. Všetky milosti potrebné ich stavu.

2. Pokoj ich rodinám.

3. Potechu vo všetkých protivenstvách.

4. Ochranu v živote a osobitne v hodine smrti.

5. Požehnanie na všetky podujatia.

6. Pre hriešnikov prameň a hojnosť milosrdenstva.

7. Vlažným dušiam horlivosť.

8. Horlivým dušiam dokonalosť.

9. Domom, v ktorých uctievajú obraz Najsvätejšieho Srdca, požehnanie.

10. Kňazom milosť pri práci na spáse duší.

11. Tí, ktorí rozširujú túto pobožnosť budú natrvalo zapísaní v Ježišovom srdci.

12. Všetkým, ktorí si vykonajú pobožnosť deväť prvých piatkov, dám milosť konečného pokánia; že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje srdce im bude bezpečným útočišťom v hodinu smrti.

Čiastočné odpustky v Litave

Kvôli prehĺbenie duchovného života a úcty k Najsvätejšiemu Srdcu i na posvätenie všetkých veriacich, v zmysle kán. 995 CIC a predpisu 7 Enchiridionu odpustkov, udeľujem čiastočné odpustky každý deň v roku, každému veriacemu, za zvyčajných podmienok, ak sa vo farskom kostole v Litave pomodlí nasledujúcu modlitbu: "Najsvätejšie Srdce Ježišovo daj, aby som ťa vždy viac a viac miloval."

Zvyčajné podmienky sú svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Verím v Boha a Sláva Otcu).

Postavenie farnosti Litava

Farnosť  Litavu  s  jej Farským  kostolom  svätej  Margity Antiochijskej vyhlasujem za pútnické miesto k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Banskobystrickej diecéze.

Mgr. Michal Mališ                                                                                                     Mons. Marián Chovanec
    notár                                                                                                           diecézny biskup Banská Bystrica

na slávnosť Zjavenia Pána

vo Svätom roku milosrdenstva

(dňa 6. januára 2016)